01:50 ICT Thứ năm, 16/07/2020
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

Các liên kếtLIÊN KẾT ĐẾN CÁC
TRANG
TRONG ĐỊA BÀN
XÃ HÒA LIÊN

 

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Văn bản chỉ đạo

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá giữa học kì II,nămhocj 2018-2019

Thứ tư - 27/02/2019 10:43
Kiểm tra, đánh giá giữa học kì II, năm học 2018-2019
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
 

Số: 14 /KH-THHL2
   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

    Hòa Liên, ngày  26  tháng 02 năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH
V/v kiểm tra, đánh giá giữa học kì II, năm học 2018-2019
 
 
 
 

          Thực hiện nhiệm vụ năm học và nhằm đánh giá chất lượng giáo dục giữa học kì II năm học 2018-2019, Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên hướng dẫn một số nội dung về công tác ôn tập, kiểm tra, đánh giá giữa học kì II, năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
1.     Giáo viên:
          - Tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh học sinh để hiểu rõ:  Đánh giá định kì là đánh giá sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh và kết quả giáo dục của học sinh sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
          - Thực hiện việc đánh giá học sinh giữa học kì II, năm học 2018-2019 theo đúng tinh thần thông tư 22/2016 và thông tư 30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học và cập nhật kết quả đánh giá trên phần mềm VnEdu và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.
          - Giáo viên chủ nhiệm các lớp khối 4,5 có thêm nhiệm vụ ra đề kiểm tra và tổ chức cho học sinh ôn tập kiểm tra đối với 2 môn Toán và Tiếng Việt.
          2. Các Tổ chuyên môn 1,2,3,4,5:
          Các Tổ chuyên môn (tổ 4,5): Tổ chức họp tổ thống nhất ma trận kiến thức cần kiểm tra (Chủ yếu trong chương trình học từ tuần 19-27), thực hiện nghiêm túc việc ra đề để đánh giá đúng kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
          a) Ra đề kiểm tra: Đề kiểm tra định kì giữa học kì II (môn Tiếng Việt, môn Toán lớp 4,5) phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:
          + Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;
          + Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;
          + Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;
          + Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;
          * Lưu ý:
          - Đề kiểm tra đảm bảo ra những nội dung học sinh đã được học.
          - Đề kiểm tra phải được thực hiện trên cơ sở thống nhất chung trong tổ chuyên môn về ma trận kiến thức, có đầy đủ đáp án, hướng dẫn chấm cụ thể.
          - Các tổ chuyên môn nộp bộ đề (đầy đủ ma trận, đề, đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm) về chuyên môn trường bằng bản in và qua email phanvanhl2@gmail.com chậm nhất 11/3/2019 (đ/c Phan Vân nhận)
          b) Thời gian kiểm tra định kì giữa học kì II: Sáng thứ năm 21/3/2019
 
LỊCH KIỂM TRA
 
Thứ, ngày Môn Thời gian làm bài Ghi chú
Sáng thứ năm 21/3/2019 Tiếng Việt (đọc hiểu) 30 phút Từ 7h45 – 8h15  
Tiếng Việt (phần viết) 45 phút 8h20 – 9h05  
Toán 45 phút 9h30 – 10h15  
 
* Ghi chú:
+ Môn Tiếng Việt (phần đọc thành tiếng) giáo viên bố trí vào trong các tiết dạy chính khóa ở tuần 28 theo phân phối chương trình môn Tiếng Việt.
c) Phân công coi và chấm bài kiểm tra: Giáo viên chủ nhiệm các lớp khối 4,5
2.     Báo cáo kết quả: Ngày 25/3/2019 ( Đ/c Phan Vân – PHT nhận)
Trên đây là kế hoạch kiểm tra và đánh giá giữa học kì II, năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, đề nghị Tổ trưởng chuyên môn các tổ nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo (theo dõi, chỉ đạo);
- Các tổ CM (thực hiện);
- Lưu: CM.
                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/QĐ-THHL2 Hòa Liên, ngày 26 tháng 02 năm 2019  
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Hội đồng Kiểm tra và đánh giá Giữa học kì II
Năm học 2018 - 2019
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
Căn cứ Thông tư số 41/TT-GD&ĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ GD&ĐT v/v Ban hành Điều lệ Trường tiểu học;
Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND, ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhan dân huyện Hòa Vang về việc thành lập lại Trường Tiểu học số 2 Hoà Liên;
          Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT;
          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cán bộ viên chức năm học 2018-2019,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng Kiểm tra và đánh giá giữa học kì II, năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học số 2 Hoà Liên, gồm có các Ông (bà) sau:
 
1. Ông Đoàn Thanh Tùng                - Hiệu trưởng            : Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Thanh Vân             - Phó Hiệu trưởng    : Phó trưởng ban
3. Bà Lê Thị Vân                            - Tổ trưởng Tổ 1       : Thành viên
4. Bà Bùi Thị Thu - Tổ trưởng Tổ 2 : Thành viên
5. Bà Võ Thị Diệu - Tổ trưởng Tổ 3 : Thành viên
6. Bà Phan Thị Thanh Phương - Tổ trưởng Tổ 4      : Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Kim Thu     - Tổ trưởng Tổ 5      : Thành viên
8. Ông Ngô Văn Kinh
9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu
- NV Thư viện
- Thư kí hội đồng
: Thành viên
: Thư kí
 
 
Điều 2. Hội đồng Kiểm tra và đánh giá giữa học kì II, năm học 2018-2019 có nhiệm vụ tổ chức triển khai kế hoạch ôn tập và Kiểm tra và đánh giá giữa học kì II đúng kế hoạch và hướng dẫn của ngành.
 
Điều 3. Các Ông (bà) có tên ở Điều 1 và các cá nhân, bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.
 
 Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG                                   
- Như ở điều 1 (để T/h);
- Lưu: HSCM.
 
 
 
           
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  06 /QĐ-THHL2 Hòa Liên, ngày  26  tháng 02 năm 2019  
 
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban ra đề, duyệt đề và in sao đề Kiểm tra định kì Giữa học kì II
Năm học 2018 - 2019
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
Căn cứ Thông tư số 41/TT-GD&ĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ GD&ĐT v/v Ban hành Điều lệ Trường tiểu học;
Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND, ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhan dân huyện Hòa Vang về việc thành lập lại Trường Tiểu học số 2 Hoà Liên;
          Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cán bộ viên chức năm học 2018-2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban ra đề, duyệt đề và in sao đề Kiểm tra định kì giữa học kì II năm học 2018-2019 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Đoàn Thanh Tùng                - Hiệu trưởng             : Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Thanh Vân             - Phó Hiệu trưởng    : Phó trưởng ban
3. Bà Phan Thị Thanh Phương          - Tổ trưởng Tổ 4      : Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Kim Thu     - Tổ trưởng Tổ 5      : Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - Thư kí hội đồng : Thư kí
Điều 2. Ban ra đề, duyệt đề và in sao đề có trách nhiệm phân công và thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định.
Điều 3. Các Ông (bà) có tên ở Điều 1 và các cá nhân, bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.
 
 Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG       
- Như ở điều 1 (để T/h);
- Lưu: HSCM.
 
 
 
                                                                                             Đoàn Thanh Tùng
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:07/QĐ-THHL2 Hòa Liên, ngày 26  tháng 02 năm 2019  
 
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng coi, chấm bài Kiểm tra và đánh giá Giữa học kì II
Năm học 2018 - 2019
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
Căn cứ Thông tư số 41/TT-GD&ĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ GD&ĐT v/v Ban hành Điều lệ Trường tiểu học;
Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND, ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhan dân huyện Hòa Vang về việc thành lập lại Trường Tiểu học số 2 Hoà Liên;
          Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cán bộ viên chức năm học 2018-2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng coi và chấm bài kiểm tra định kì Giữa học kì II, Năm học 2017 – 2018 gồm các ông (bà) có tên sau:
          1. Ông Đoàn Thanh Tùng       - Hiệu trưởng        - Chủ tịch Hội đồng
          2. Bà Phan Thị Thanh Vân     - Phó Hiệu trưởng - P.Chủ tịch Hội đồng
          3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - TKHĐ                - Thư kí
Các ủy viên là các ông bà giảng dạy Toán Tiếng Việt các khối lớp 4, 5; các ông bà là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn dạy các khối lớp 1,2,3,4,5. (Có danh sách kèm theo)
 
Điều 2. Hội đồng coi và chấm bài Kiểm tra định kỳ và đánh giá giữa học kì II, Năm học 2018 – 2019  có nhiệm vụ coi, chấm bài kiểm tra và đánh giá chất lượng giao dục theo đúng quy định.
 
Điều 3. Các Ông (bà) có tên ở Điều 1 và các cá nhân, bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.
 
 Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG               
- Như ở điều 1 (để T/h);
- Lưu: HSCM.
 
 
                                                             Đoàn Thanh Tùng
 
 
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
DANH SÁCH CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG COI VÀ CHẤM BÀI
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2018-2019
(Kèm theo Quyết định số 07QĐ/THHL2, ngày 26 tháng 02năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên)
 
TT Họ và tên Nhiệm vụ Ghi chú
1 Dương Thị Kim Oanh Coi, chấm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt và đánh giá chất lượng các môn học LS&ĐL, Đạo đức, kĩ thuật lớp 4/1  
2 Võ Thị Kim Thanh Coi, chấm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt và đánh giá chất lượng các môn học LS&ĐL, Đạo đức, kĩ thuật lớp 4/2  
3 Phan Thị Thanh Phương Coi, chấm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt và đánh giá chất lượng các môn học LS&ĐL, Đạo đức, kĩ thuật lớp 4/3  
4 Lê Thị Lộc Uyển Coi, chấm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt và đánh giá chất lượng các môn học LS&ĐL, Đạo đức, kĩ thuật lớp 4/4  
5 Nguyễn Thị Kim Thu Coi, chấm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt và đánh giá chất lượng các môn học LS&ĐL, Đạo đức, kĩ thuật lớp 5/1  
6 Ngô Thị Trúc Loan Coi, chấm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt và đánh giá chất lượng các môn học LS&ĐL, Đạo đức, kĩ thuật lớp 5/2  
7 Nguyễn Thị Kim Khánh Coi, chấm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt và đánh giá chất lượng các môn học LS&ĐL, Đạo đức, kĩ thuật lớp 5/3  
8 Lê Thị Vân Đánh giá chất lượng lớp 1/1  
9 Nguyễn Thị Ngọc Châu Đánh giá chất lượng lớp 1/2  
10 Hồ Thị Hằng Đánh giá chất lượng lớp 1/3  
11 Lê Thị Út Đánh giá chất lượng lớp 1/4  
12 Hồ Thị Lý Đánh giá chất lượng lớp 1/5  
13 Ngô Thị Trinh Đánh giá chất lượng lớp 1/6  
14 Nguyễn Thị Bốn Đánh giá chất lượng lớp 2/1  
15 Bùi Thị Thu Đánh giá chất lượng lớp 2/2  
16 Lê Thị Thúy Vy Đánh giá chất lượng lớp 2/3  
17 Nguyễn Thị Thanh Tịnh Đánh giá chất lượng lớp 2/4  
18 Nguyễn Tịnh Đánh giá chất lượng lớp 3/1  
19 Trương Thị Thu Vân Đánh giá chất lượng lớp 3/2  
20 Võ Thị Diệu Đánh giá chất lượng lớp 3/3  
21 Huỳnh Thị Khê Đánh giá chất lượng lớp 3/4  
22 Bùi Năm Đánh giá chất lượng môn khoa học khối lớp 4,5 và Đạo đức khối lớp 1,2  
23 Ngô Văn Bình Đánh giá chất lượng môn Thể dục khối lớp 3,4,5  
24 Nguyễn Thị Tú Uyên Đánh giá chất lượng môn Thể dục khối lớp 1,2,3  
25 Phùng Thị Huỳnh Hiền Đánh giá chất lượng môn Mĩ thuật khối lớp 1,2,3,4,5  
26 Lê thị Bích Trâm Đánh giá chất lượng môn Tin học khối lớp 3,4,5  
27 Bùi Thị Thùy Trang Đánh giá chất lượng môn Tiếng Anh khối lớp 3,4,5  
28 Huỳnh Thị Thanh Thảo Đánh giá chất lượng môn Tiếng Anh khối lớp 3,4,5  
29 Nguyễn Thị Châu Sa Đánh giá chất lượng môn TNXH khối lớp 1,2,3  
30 Nguyễn Văn Huy Đánh giá chất lượng môn Thủ công khối lớp 1,2  
31 Trần Nguyên Đánh giá chất lượng môn Âm nhạc khối lớp 1,2,3,4,5  
 
Danh sách này có 31 người./.
 

Tác giả bài viết: Chuyên môn

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN

               LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN                  Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, thành lập tháng 7 năm 1999, theo Quyết định số...

Tin tức - Sự kiện

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Thầy/cô mong muốn bồi được bồi dưỡng nội dung gì về chuyên môn trong năm học 2013 - 2014?

PPDH.

Soạn giáo án điện tử.

Công tác chủ nhiệm lớp

Các trò chơi học tập

Tất cả

Góc học sinh