09:22 ICT Thứ hai, 06/04/2020
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

Các liên kếtLIÊN KẾT ĐẾN CÁC
TRANG
TRONG ĐỊA BÀN
XÃ HÒA LIÊN

 

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Văn bản chỉ đạo

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHI QUYẾT 29 VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC...

Thứ ba - 27/10/2015 07:52
Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Hòa Vang, ngày 20/10/2015, Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên đã ban hành Kế hoacgh thực hiện Nghị quyết 29 về " Đổi mới...GD&ĐT" giai đoạn 2015-2020...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Số:     /KH-THHL2                               Hòa Liên , ngày 20   tháng   10  năm 2015
KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và  Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 25/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng Thành ủy Đà Nẵng về đổi      mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...

 
 
 
          Thực hiện Kế hoạch số 534/KH-PGDĐT ngày 12/10/2015 của Phòng GD&ĐT về việc Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 9312/KH-UBND ngày 15/7/2015 của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 25/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng Thành ủy Đà Nẵng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH
1. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu của nhà trường nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số  534/KH-PGD ĐT ngày 12  tháng 10 năm 2015 về : “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
2. Kế hoạch là cơ sở để lãnh đạo trường triển khai thực hiện trong các năm học đến, làm cơ sở để tham mưu lãnh đạo Phòng và lãnh đạo xã Hòa Liên đầu tư, hỗ trợ điều kiện giúp nhà trường phát triển đáp ứng mục tiêu Nghị quyết 29 của BCH Trung ương và Chương trình hành động của các cấp ủy Đảng.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động của CBGVNV và phụ huynh để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lí, giảng dạy, giáo dục trong nhà trường.
3. Xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các khối lớp.
4. Tiếp tục tham mưu các cấp có thẩm quyền đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện đúng quy định công tác quản lí tài chính .Phát huy vai trò công tác  xã hội hóa giáo dục, gắn với xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổng kết kinh nghiệm thành sáng kiến kinh nghiệm của mỗi cá nhân, gắn với phổ biến, vận dụng  SKKN vào công tác quản lí, hoạt động dạy học.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU/MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Nội dung 1. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong đổi mới giáo dục
Tình hình hiện nay Tham mưu với Ủy ban nhân dân xã   và Đài truyền thanh xã để tuyên truyền cho phụ huynh thấy được vai trò của GDTH và công tác PCGDTH đúng độ tuổi.
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong trường nắm bắt được các chủ trương về đổi mới giáo dục theo mô hình VNEN và chương trình đổi mới GDPT sau năm 2018.
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu  100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh trong trường nắm bắt được các chủ trương về đổi mới chương trình GDPT của các cấp.
Giải pháp thực hiện Làm văn bản báo cáo lãnh đạo xã và tổ chức Hội nghị triển khai trong nhà trường đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, lồng ghép cuộc họp PHHS định kỳ cuối kỳ I năm học 2015-2016 để triển khai.
Chủ động phối hợp với Đài truyền thanh xã tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch đến  nhân dân.Tổ chức  sơ kết, tổng kết về thực hiện tiến độ của Kế hoạch này đề ra về đổi mới giáo dục.
Tổ chức thực hiện Chủ trì:  Lãnh đạo, GVCN các lớp
Phối hợp: đài truyền thanh, ban đại diện CMHS trường và các lớp để tuyên truyền qua các lần họp, hội thảo, hội nghị...
Nội dung 2. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lí
a)  Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng, tổ phó, công tác đoàn thể, công tác đánh giá chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục
Tình hình hiện nay Thành lập hội đồng tự đánh giá và tổ chức đánh giá KĐCL hằng năm
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu  Tiếp tục tập huấn nội dung và phương pháp, quy trình đánh giá công tác KĐCLGD để CBGVNV và thành viên hội động kiểm định để thực hiện
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 100% thành viên trong hội đồng tự đánh giá được tập huấn tự dánh giá.
Giải pháp thực hiện Tổ chức tập huấn tự đánh giá cho cán bộ,giáo viên làm công tác kiềm định chất lượng giáo dục.
Phấn đấu tự đánh giá đạt cấp độ 3 và đề nghị  đánh giá ngoài
Tổ chức thực hiện Hội đồng tự đánh giá
b) Tăng cường công công tác thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND và QĐ 21/2014/QĐ-UBND của UBND về dạy thêm học thêm;
Tình hình hiện nay Đã triển khai đày đủ, kịp thời chủ trương của các cấp về dạy thêm, học thêm để giáo viên biết thực hiện. Hiện tại không có GV dạy thêm trái quy định.
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Hướng dẫn GV có nhu cầu dạy thêm trong hè phải lập thủ tục cấp phép để có giấy phép giảng dạy.
Không để giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Không có giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
Giải pháp thực hiện Lãnh đạo nhà trường tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra và  quản lý giáo viên dạy thêm.
Tổ chức thực hiện Cán bộ quản lý, ban thanh tra nhân dân trường học tổ chức kiểm tra, giám sát
Nội dung 3. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo
a) Từng bước thực hiện chuẩn hóa về đội ngũ CBQL và giáo viên
Tình hình hiện nay 100% GV có trình độ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn trên chuẩn( CĐSP và ĐHSP), .
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Tạo điều kiện để 40 % GV được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ A về tin học, ngoại ngữ . CBQL được đào tạo nghiệp vụ QLGD
100% GV tham gia học và hoàn thành 40% chuyên đề và modun BDTX do Bộ GD&ĐT quy định.
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Tạo điều kiện để 80 % GV được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ A về tin học, ngoại ngữ. CBQL hoàn thành chương trình đạo đạo cử nhân QLGD
Giải pháp thực hiện Vận động GV tự học tại các trung tâm đào tạo tin học, ngoại ngữ; tham mưu PGD tạo điều kiện để PHT được đi học tập trung lớp đào tạo nghiệp vụ cử nhân QLGD, hỗ trợ kinh phí  tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD ngắn hạn.
 100% GV tham gia học và hoàn thành 60% chuyên đề và modun BDTX do Bộ GD&ĐT quy định.
Tổ chức thực hiện Lãnh đạo và GV nhà trường
b) Tổ chức đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách
Tình hình hiện nay Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với đội ngũ theo quy định.
Xét nâng lương, phụ cấp thâm niên  kịp thời.
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với CBGVNV.
Xét đề nghị các cấp có thẩm quyền nâng hạng cho GV được đào tạo trên chuẩn, nâng lương trước hạn đúng quy định.
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Chế độ chính sách đảm bảo động viên được đội ngũ  và đảm bảo kịp thời.Thực hiện tốt việc nâng lương trước hạn.
Giải pháp thực hiện Công khai minh bạch chế độ chính sách.Xét nâng lương trước hạn đầy đủ kịp thời.Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên hội đồng nâng lương, phát huy vai trò tham mưu kịp thời của Kế toán .
Tổ chức thực hiện Chủ trì:  Hiệu trưởng
Phối hợp: Thành viên các hội đồng xét, BCH công đoàn, ban thanh tra nhân dân
Nội dung 4. Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học
a)Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Tình hình hiện nay Tỉ lệ hoàn thành chương trình lớp học:
- Hoàn thành: 98,8%
- Chưa hoàn thành: 1,2%
Tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu  học: 100%
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Tỉ lệ hoàn thành chương trình lớp học:
- Hoàn thành: 99,7%
- Chưa hoàn thành: 0,3%
Tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu  học: 100%
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Tỉ lệ hoàn thành chương trình lớp học:
- Hoàn thành: 99,8%
- Chưa hoàn thành: 0,2%
Tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu  học: 100%
Giải pháp thực hiện Triển khai và thực hiên tốt các phong trào thi đua và các cuộc động: dạy tốt-học tốt, xây dựng trường học xanh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ...
Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, các chuyên đề nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và giáo viên.
Khuyến khích CBQL và GV học tập nâng chuẩn đào tạo.
Tăng cường đầu tư CSVC và trang thiết bị dạy học, nâng dần chỉ số đã đạt của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo TT 59.
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.
Thực hiện tốt chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
Triển khai và thực hiện tốt Mô hình trường học mới và các dự án để góp phần đổi mới phương pháp dạy học.
Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Thực hiện có hiệu quả Đề án dạy học Ngoại ngữ do UBND thành phố phê duyệt.
Tổ chức thực hiện Phòng Giáo dục và các trường tiểu học
Lãnh đạo và các thành viên HĐGD
b)Duy trì tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi ra lớp
Tình hình hiện nay 100%
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 100%
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 100%
Giải pháp thực hiện Thực hiện tốt công tác vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp và duy trì sĩ số học sinh.
Tăng cường hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc.
Tổ chức thực hiện Chủ trì:  Lãnh đạo
Phối hợp: Văn thư, BCĐ PCGD và CMC của xã, ban nhân dân các thôn
c)Tăng tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học
Tình hình hiện nay 95,5%
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 98%
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 99%
 
Giải pháp thực hiện Thực hiện tốt chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
Thực hiện tốt việc vận dụng phương pháp tổ chức lớp học theo Mô hình trường học mới ở các khối 1, 2, 4 và 5, các chuyên đề  đổi mới phương pháp dạy học.
Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Tổ chức thực hiện Lãnh đạo trường, tổ chuyên môn, tổng phụ trách và GV- HS
d)Tăng tỉ lệ huy động trẻ em khuyết tật có khả năng học tập đến trường
Tình hình hiện nay Tạo điều kiện để 100% trẻ hòa nhập trên địa bàn xã được học hòa nhập
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Khai thác, sử dụng có hiệu quả phòng hỗ trợ GDHN ( phòng nguồn) do Sở GD&ĐT và tổ chức USAID tài trợ
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Tạo điều kiện để 100% trẻ hòa nhập trên địa bàn cụm được học hòa nhập và được tiếp cận phòng nguồn
Giải pháp thực hiện Tiếp tục tập huấn cho GV, PHHS phương pháp GDHN, triển khai việc hỗ trợ, giáo dục học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Phát huy phòng hỗ trợ GDHN do Sở GD&ĐT trang bị
Tổ chức thực hiện Chủ trì: PHT và giáo viên, nhân viên, giảng dạy, quản lý phòng nguồn
Phối hợp: Trung tâm hỗ trợ GDHN, các cơ quan có liên quan, PHHS
e)Thực hiện các giải pháp để không có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn
Tình hình hiện nay 0%
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 0%
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 0%
Giải pháp thực hiện Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24 của Thành uỷ; Nghị quyết 06 của Huyện ủy và Nghị quyết 04 của Đảng ủy xã về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật”
Tổ chức thực hiện Lãnh đạo nhà trường, GVCN, phối hợp các lực lượng xã hội có liên quan
g)Duy trì tỉ lệ trường tiểu học có câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh, CLB các môn năng khiếu
Tình hình hiện nay Thực hiện phân loại tiến hành bồi dưỡng cho hs có năng khiếu tham gia giải toán và tiếng Anh qua mạng, bồi dưỡng HS năng khiếu thể thao, hát dân ca...
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Thực hiện phân loại tiến hành bồi dưỡng cho hs có năng khiếu chủ động hoạt động dưới hình thức câu lạc bộ và dự giao lưu cấp thành phố đạt giải
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Thực hiện phân loại tiến hành bồi dưỡng cho hs có năng khiếu chủ động hoạt động dưới hình thức câu lạc bộ và dự giao lưu cấp thành phố đạt giải
Giải pháp thực hiện  Tăng cường vai trò tự học nâng trình độ chuyên môn, kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh của GV.Phối hợp với PHHS để bồi dưỡng.
Tổ chức thực hiện Phó hiệu trưởng, GV tiếng Anh
h)Nâng cao chất lượng các tiêu chí của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
Tình hình hiện nay Đã đạt mức độ 2  tại thời điểm tháng 4/2014
Triển khai xây dựng mô hình “Trường học xanh” theo QĐ 9083 của UBND thành phố, mô hình trường học mới, mô hình bán trú.
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Nâng dần tiêu chuẩn 3 về CSVC, gồm : Xây thêm 2 phòng học tầng tại VD2, bể bơi. Nhân rộng mô hình VNEN đến khối 5
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Nâng dần tiêu chuẩn 3 về CSVC, gồm : Xây nhà đa năng, xây mới 4 phòng học tại VD1 thay thế phòng xuống cấp
Giải pháp thực hiện Tham mưu với các cấp có thẩm quyền, phối hợp các tổ chức phi chính phủ để đầu tư, tài trợ thực hiện các hạng mục xây dựng
Tổ chức thực hiện Phòng Giáo dục và các trường tiểu học
i)Duy trì tỉ lệ và giữ vững kết quả PCGD TH đúng độ tuổi
Tình hình hiện nay Đạt cấp độ 3
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Duy trì cấp độ 3
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Duy trì cấp độ 3
Giải pháp thực hiện Thực hiện tốt công tác vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp và duy trì sĩ số học sinh.
Tăng cường hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, khai thác sử dụng có hiệu quả phòng hỗ trợ GDHN do Sở GD&ĐT trang bị.
Tổ chức thực hiện CBGVNV và học sinh nhà trường
k)Thực hiện các mô hình trường học mới, đề án, dự án (Mô hình VNEN) ở các khối 3,4,5.
 
Tình hình hiện nay Thực hiện ở khối 3 với 126 học sinh tham gia
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Nhân rộng toàn phần đến khối lớp 5.
Nhân rộng tổ chức lớp học: 100 % các lớp còn lại.
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Thực hiện từ khối 2 đến khối 5
Giải pháp thực hiện Tham gia các lớp tập huấn, các chuyên đề nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và giáo viên.
Tăng cường đầu tư CSVC và trang thiết bị dạy học, tiếp tục nâng dần các chỉ số đã đạt được của  trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo TT 59.
Thực hiện tốt chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
Thực hiện tốt Mô hình trường học mới và các dự án để góp phần đổi mới phương pháp dạy học ở khối 2 đến khối 5.
Tổ chức thực hiện CBGVNV và học sinh
Nội dung 5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới công tác quản lí tài chính và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục
a) Phát triển mạng lưới trường, lớp theo quy hoạch tổng thể ngành đến năm 2020
Tình hình hiện nay Năm học 2015- 2016, có 19 lớp với 552 học sinh
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu . Năm học 2015- 2016, có 20 lớp với 558 học sinh
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Năm học 2015- 2016, có 21 lớp với 571 học sinh .
Giải pháp thực hiện Bổ sung điều chỉnh kế hoạch phát triển lớp, học sinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cho sát với thực tế mỗi giai đoạn
Tổ chức thực hiện Chủ trì:  Hiệu trưởng
Phối hợp: Các trường mầm non, ban nhân dân thôn,UBND xã
b) Thực hiện tốt Đề án, nâng cấp, xây mới CSVC để đảm bảo mục tiêu nâng chuẩn các tiêu chí trường đạt chuẩn mức độ 2
Tình hình hiện nay Đã tham mưu với các cấp đầu tư xây dựng thêm 2 phòng học đáp ứng nhu cầu tăng số lớp được học 2 buổi/ngày.
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Từ đây đến năm 2018 sẽ tiếp tục lập kế hoạch triển khai đầu tư xây bể bơi, nhà đa năng.
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Lập kế hoạch  kiên cố hóa 4 phòng học tại Vân Dương 1 và hệ thống tường rào, cổng ngõ.
Giải pháp thực hiện Thống kê số lượng học sinh ở trường mầm non, số phòng học hiện có  báo cáo cấp trên để có kế hoạch kiên cố hóa trường học.
Tổ chức thực hiện Chủ trì: Hiệu trưởng
Phối hợp: UBND  xã
d) Tiếp tục đầu tư xây dựng phòng học đạt chuẩn, bàn ghế học sinh đạt chuẩn, công trình vệ sinh đủ và, đạt chuẩn
Tình hình hiện nay Hiện tại đủ  bàn ghế, nhà vệ sinh.Tuy nhiem vẫn còn 40 bàn ghế liền, một số tủ học cụ chưa đủ chuẩn, nhà vệ sinh đang xuống cấp, hệ thống thoát nước sân trường chưa có
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Tham mưu cho Phòng và UBND huyện  đầu tư trang bị thêm 60 bộ bàn ghế rời, nâng cấp nhà vệ sinh học sinh, xây dựng hệ thống thoát nước tại sân trường chính giai đoạn 2016-2020.
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu  100% lớp có bàn ghế đủ chuẩn, nhà vệ sinh đạt chuẩn, có hệ thống thoát nước nội bộ và thoát nước bên ngoài.
Giải pháp thực hiện  Lập kế hoạch nhu cầu báo cáo các cấp đầu tư.
 
Tổ chức thực hiện Chủ trì:  hiệu trưởng
Phối hợp: Bộ phận  Tài chính-Kế hoạch của Phòng GD&ĐT
e) Tăng cường đầu tư xây dựng phòng học bộ môn đạt chuẩn, thư viện đạt chuẩn quốc gia
Tình hình hiện nay Thư viện đạt chuẩn theo QĐ01 từ năm học 2005-2006, đang xây dựng thư viện tiên tiến
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Thư viện tiên tiến
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Duy trì và nâng chuẩn Thư viện tiên tiến xuất sắc
Giải pháp thực hiện Xây dựng kế hoạch hàng năm đầu tư kinh phí bổ sung sách và cơ sở vật chất thư viện các trường. Tăng cường hiệu quả phục vụ của nhân viên thư viện
Tổ chức thực hiện Lãnh đạo, nhân viên thư viện, GV-HS
g) Thực hiện tốt việc tham mưu UBND xã, phối hợp CMHS về công tác xã hội hóa giáo dục
Tình hình hiện nay Các hoạt động về xây dựng môi trường giáo dục, phong trào giáo dục và tranh thủ cho điều kiện giáo dục có kết quả  tốt.
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Tham mưu với UBND xã tăng cường vai trò của hội đồng giáo dục xã, BCĐ PCGD và CMC, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương đổi mới GD, tổ chức mô hình VNEN... các chính sách thực hiện xã hội hóa giáo dục.
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Tham mưu với UBND xã, phối hợp với Ban đại diện CMHS tăng cường hỗ trợ để thực hiện mục tiêu đổi mới chương trình GDPT sau năm 2018.
Giải pháp thực hiện Phối hợp và tham mưu với UBND xã, các lực lượng xã hội có liên quan tăng cường công tác lãnh đạo, phối hợp thực hiện mục tiêu phát triển công tác XHHGD.
Tổ chức thực hiện Chủ trì:  Hiệu trưởng
Phối hợp: UBND các xã, ban đại diện cha mẹ học sinh, đài truyền thanh...
Nội dung 6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động viết và vận dụng sáng kiến kinh nghiệp vào công tác quản lí, hoạt động dạy học
 
 
 
 
 
 
 
Giải pháp thực hiện
Tiếp tục tổ chức tập huấn phương pháp tổng kết kinh nghiệm thành đề tài SKKN và tăng cường hoạt động phổ biến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học cấp huyện công nhận để CBGVNV trong nhà trường vận dụng.
Phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm trong việc góp ý, hướng dẫn cho CBGVNV tham gia viết và áp dung sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học để áp dung trong công tác quản lý và giảng dạy đạt hiệu quả.
Khen thưởng các đề tài đạt loại khá cấp huyện
Tổ chức thực hiện Chủ trì:  Hiệu trưởng
Phối hợp: Các thành viên HĐSKKN của trường
        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với cán bộ quản lý
- Triển khai kế hoạch đến CBGVNV, tham mưu báo cáo Phòng GD&ĐT, UBND xã Hòa Liên để làm cơ sở thực hiện và đề xuất các yêu cầu ngoài thẩm quyền của hiệu trưởng.
- Hằng năm, căn cứ mục tiêu, giải pháp của từng giai đoạn để đưa vào nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho phù hợp với từng năm học, làm căn cứ thực hiện.
- Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến sử dụng nguồn ngân sách được giao hằng năm.
2. Đối với các tổ chức đoàn thể
- Chủ động đưa vào kế hoạch tuyên truyền vận động thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể. Phối hợp với hiệu trưởng để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
3. Đối với các tổ chuyên môn, văn phòng, liên đội
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và mốc thời gian của từng giai đoạn để xây dựng nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cho tổ, cho thành viên trong tổ thực hiện.
          Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và  Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 25/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng Thành ủy Đà Nẵng, Kế hoạch số 534 ngày 12/10/2015 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về đổi  mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo... của Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT,UBND xã ( để b/c);
- Lãnh đạo, các đoàn thể, tổ;
-  Website trường;                                                                         
- Lưu: VT.
 
 
                                          HIỆU TRƯỞNG
                                                 
                                            
                                         Trần Minh Nghĩa
                                              
 
              
 
            
 
 
 
 

Nguồn tin: Trần Minh Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết