21:23 EST Thứ tư, 26/02/2020
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

Các liên kếtLIÊN KẾT ĐẾN CÁC
TRANG
TRONG ĐỊA BÀN
XÃ HÒA LIÊN

 

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Văn bản chỉ đạo

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thứ tư - 17/02/2016 19:55
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HUYỆN HÒA VANG                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
Số: ...../KH-THHL2                                            Hòa Liên, ngày 16 tháng 02 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác cải cách hành
chính trong nhà trường  giai đoạn  2016 - 2020
 
          Căn cứ kế hoạch số 59/KH-PGD-ĐT Hòa Vang ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Phòng GD- ĐT Hòa Vang về việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong ngành giáo dục năm 2016. Nay Trường Tiểu học số 2 Hòa liên xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH  - YÊU CẦU
- Thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo yêu cầu trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả là một trong các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện theo yêu cầu Nghị quyết 29 của Trung ương và chủ trương của ngành giáo dục.
- Thủ tục hành chính được cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, quy chế và nội quy trong nhà trường; tạo điểu kiện thuận lợi cho viên chức, phụ huynh, học sinh có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện công khai tại bảng niêm yết, trên trang Website của nhà trường.
          - Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng khi thực hiện nhiệm vụ của mỗi viên chức góp  phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản của cá nhân, tổ, bộ phận, nhà trường.
          - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khai thác và sử dụng tối đa công năng của phòng Tin học, tiếng Anh, hội trường, thư viện, phòng giáo dục hòa nhập phục vụ dạy và học; khai thác mạng trao đổi nội bộ, trang website phục vụ hoạt động trong nghiệp vụ tổ văn phòng, tăng cường trao đổi văn bản, tài liệu, báo cáo qua trang trao đổi nội bộ, qua địa chỉ email của cá nhân trong trường.
          II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
          - Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Hòa Vang;
          - Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nôi dung “5 xây, 3 chống” và nội dung chỉ thị 43 của Thành ủy về Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015.
          2. Cải cách thủ tục hành chính
          - Phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu của nhà trường, các tổ chức chính trị, đoàn thể, tổ chuyên môn, văn phòng và các GVCN trong việc việc thực hiện nhiệm vụ được giao có liên quan thủ tục hành chính, giao tiếp, xử lý thông tin đúng tiến độ, kịp thời gian. Nghiêm cấm việc cá nhân tự ý đặt ra các khoản thu hoặc ép buộc học sinh học thêm trái quy định...Phát huy dân chủ trong việc ban hành quy chế, kế hoạch, nội quy, trong việc xét giải quyết các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động trong nhà trường.
          3. Về giải quyết thủ tục hành chính
          - Xử lý kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp có liên quan, ban hành văn bản đúng nội dung, thể thức; tiếp nhận và giải quyết nhanh, chính xác các hồ sơ của công dân có liên quan. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, cập nhật thông tin hồ sơ, cấp phát hồ sơ học sinh khi hoàn thành chương trình hoặc chuyển đi đến đúng quy trình.
          - Giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với viên chức, học sinh; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo có liên quan, chuyển phát văn bản đến các cá nhân có liên quan kịp thời.
          - Tổ chức hội họp đúng quy định, nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung và điều hành các cuộc họp theo hướng tập trung phổ biến thông tin, tăng cường thẻo luận các biện pháp nâng cao chất lượng nhiệm vụ của nhà trường, tổ chức, tổ..
            4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC
- Triển khai và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá vien chức theo Nghị định 56/2015 một cách thực chất từ khâu cá nhân tự đánh giá, tập thể tổ góp ý đến đánh giá xếp loại của thủ trưởng, gắn việc đánh giá với việc  đề xuất đưa vào diện tinh giản biên chế theo Nghị định 108.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2016 gắn với đăng kí thực hiện các nội dung “5 xây”, “3 chống” theo tinh thần Chỉ thị số 29 của Thành ủy Đà nẵng, thực hiện tốt quy chế văn hóa ứng xử với cán bộ, nhân dân và phải có cam kết cụ thể, nếu vi phạm thì tự nhận kỷ luật theo quy định.
- Biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong đánh giá kết quả làm việc hàng tháng, học kỳ, năm học đồng thời có biện pháp xử lý những cá nhân không thực hiện đánh giá, đánh giá chéo theo quy định.
- Thực hiện củng cố, nâng cao đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của CBGVNV trong nhà trường.
- Tiếp tục đổi mới nội dung học tập BDTX, nội dung thao giảng chuyên đề cấp trường, cấp tổ theo yêu cầu vị trí công tác (về kiến thức, kỹ năng và thái độ hành vi ứng xử), sát thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi nhiệm vụ và vị trí công tác.
5. Về trang bị CSVC và ứng dụng công nghệ thông tin
- Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả CNTT trong hoạt động từ nhà trường đến CBGVNV; quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn CNTT.
- Tiếp tục thực hiện quản lý văn bản đi- đến, quy trình xử lý công việc của nhà trường và các CBGVNV qua hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà nẵng; phần mềm quả lý nhân sự PMIS, phần mềm kế toán, quản lý tài sản; đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục;...
- Cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử ngành giáo dục nhanh chóng, kịp thời, thường xuyên.
6. Về cải cách tài chính công
- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởng, tăng thu nhập, nâng bậc lương, chế độ phụ cấp với CBGVNV theo quy định. Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính, minh bạch trong mua sắm tài sản của nhà trường và tổ chức kiểm tra thường xuyên các nguồn quỹ hàng tháng ; bảm đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm tăng thu nhập cho CBGVNV theo quy định, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
Trên đây là kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 của Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên./.
 
 Nơi nhận:                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
  - Phòng GD-ĐT Hòa Vang;
  - Các TTCM, VP; đoàn thể;
  - Lưu: VT.
                                                                                                                                           Trần Minh Nghĩa

Tác giả bài viết: TMN

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN

               LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN                  Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, thành lập tháng 7 năm 1999, theo Quyết định số...

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Trường Tiểu học Số 2 Hòa Liên được thành lập vào năm nào?

Năm 1997

Năm 1998

Năm 1999

Năm 2000

Góc học sinh