00:57 ICT Thứ bảy, 04/04/2020
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

Các liên kếtLIÊN KẾT ĐẾN CÁC
TRANG
TRONG ĐỊA BÀN
XÃ HÒA LIÊN

 

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Văn bản chỉ đạo

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

KE HOẠCH PHỎ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2015

Thứ sáu - 06/11/2015 11:04
Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2015, Trường TH số 2 Hòa Liên đã ban hành Kế hoạch....
  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HUYỆN HÒA VANG                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN
      Số: ..../KH- THHL2                                                  Hòa Liên, ngày 26 tháng 10 năm 2015
 
                                                     KẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

 
 
  

          Thực hiện kế hoạch số 558/KH-PGDĐT ngày 21/10/2015 của Phòng GD-ĐT Hoà Vang  về việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2015 trong ngành GD&ĐT của Phòng GD&ĐT  Hoà Vang. Trường Tiểu học số 2 Hoà Liên xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 như sau:
   I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
   1. Mục đích
   - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành của  công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường trong việc cập nhật thông tin, củng cố kiến thức về pháp luật, nhằm giúp cho mọi người nắm vững và nghiêm túc chấp hành pháp luật.
    -Tiếp tục thực hiện “Ngày pháp luật” trong nhà trường xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là trách nhiệm của lãnh đạo, viên chức trong nhà trường đối với việc thực thi pháp luật của công chức, viên chức và học sinh  theo QĐ số 1141/QĐ-BĐHĐA  ngày 29/3/2013 của Ban điều hành Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016.
    - Nội dung kiến thức pháp luật cung cấp trong ngày pháp luật không chỉ có ý nghĩa đối với CBGVNV mà còn được tuyên truyền rộng rãi đến học sinh và các thành viên trong gia đình, quần chúng nhân dân.
    2. Yêu cầu
     - Việc phổ biến pháp luật, là một nội dung hoạt động thường xuyên trong các lần họp HĐGD hằng tháng trong nhà trường và trong sinh hoạt đảng, đoàn thể, đội thiếu niên.
    - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức để lồng ghép việc giáo dục pháp luật với nội dung thiết thực có liên quan đến nhiệm vụ công chức, viên chức và học sinh một cách nhẹ nhàng, ngắn gọn làm cho người nghe không bị nhàm chán.
    - Tăng cường tuyên truyền  chủ trương của thành phố về “ năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” theo Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy và Kế hoạch số 26/KH-PGDĐT ngày 14/01/2015 của Phòng GD&ĐT  Hòa Vang v/v thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” với mục đích tạo sự chuyển biến về nhận thức chấp hành quy định an toàn  giao thông,; Bảo vệ môi trường; An ninh trật tự, an toàn xã hội; phổ biến lại nội dung Nghị định 27/2012, Nghị định 29/2012, triển khai Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ...Thông tư 21 của Bộ GD&ĐT về Ban hành quy định hạng viên chức nghè nghiệp GVTH.
    - Đối với học sinh, yêu cầu tổng phụ trách đội và mỗi giáo viên bên cạnh những hoạt động ngoại khoá cần lồng ghép vào các bộ môn thích hợp như đạo đức, ATGT, lịch sử…; bằng các hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy ý thức hiểu biết về nhiệm vụ học sinh, nội quy nhà trường, các quy định về ATGT...từ đó tự giác chấp hành pháp luật.
    -Hàng tháng, lãnh đạo trường chọn và phổ biến nội dung, văn thư theo dõi và báo cáo kết quả công tác về Phòng GD&ĐT theo quy định.
    II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI
     1.Nội dung tuyên truyền
- Các văn bản pháp luật mới ban hành theo chỉ đạo của ngành và địa phương; các văn bản đã triển khai nhưng nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ, các văn bản quy định về chế độ chính sách đối với nhà giáo, công chức, viên chức và học sinh nhà trường, trong đó tập trung tuyên truyền Thông tư 30/2014 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhân rộng mô hình trường học mới ( VNEN), mô hình bán trú, công tác tăng cường an ninh trật tự trong tình hình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 46 của Trung ương, tiếp tục tuyên truyền và thi đua chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...
- Triển khai lại một số  nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật đã được học tập hoặc đã triển khai trong nhà trường có nội dung liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn; nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua...để công chức, viên chức mới về trường công tác biết đồng thời nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức đã được tiếp cận.
- Phổ biến lại quy chế, nội quy của nhà trường để phát huy tối đa vai trò tự giác thực hiện của công chức, viên chức và vai trò giám sát thực hiện của các cá nhâ, bộ phận công tác trong nhà trường.
- Trong năm học 2015-2016 tập trung phổ biến lại một số nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật gồm :
 Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Luật xử lý vi phạm hành chính; Bộ Luật Lao động năm 2012; Luật viên chức; Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật Biển Việt Nam; Luật giao thông đường bộ;Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình. Luật người khuyết tật...Luật tổ chức chính phủ
 Các văn bản dưới luật như :
  Điều lệ trường Tiểu học; Thông tư ban hành đánh chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; Thông tư số 30/2014 ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học; Nghị định Số: 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về   xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị quyết 29 của BCH Trung Ương về Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT... Các văn bản quy định về xây dựng trường chuẩn, kiểm định chất lượng GD… Nghị định 27 và Nghị định 29/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và hợp đồng lao động; Thông tư 21/2015 của Liên Bộ GD&ĐT, Nội vụ về tiêu chuẩn xếp hạng giáo viên tiểu học.
     2. Hình thức tổ chức
     - Thông qua họp HĐSP, sinh hoạt đoàn thể, tổ chuyên môn hàng tháng để triển khai pháp luật với thời lượng từ 10 đến 30 phút.
     - Tổ chức chuyên đề học tập pháp luật mỗi học kỳ 1 lần.
     - Thông qua hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, đố vui để học, thi tìm hiểu ...để tuyên truyền trong học sinh.
     - Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật tại thư viện những văn bản mới ban hành...
     - Tăng cường đưa tin bài và các luật mới ban hành lên trang Website của trường để viên chức tham khảo.
     - Vận động, kiểm tra việc tích cực học tập chính trị pháp luật trong thời gian hè do cấp huyện tổ chức.      
     - Công khai bằng biểu bảng tại văn phòng, cổng trường ( đối với nội dung liên quan đến PHHS) để mọi người biết thông tin.    
    3. Khẩu hiệu : “ Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật”
      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     - Nhân viên văn thư tham mưu cho hiệu trưởng nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật và kế hoạch triển khai hàng tháng; xác lập báo cáo định kỳ theo quy định.
     - Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trực tiếp triển khai tại cuộc họp HĐSP hàng tháng, nhất là tuần cao điểm từ ngày 2/11/đến ngày 9/11/2015 ;
    - Tổ trưởng chuyên môn triển khai trong sinh hoạt chuyên môn, Ban chấp hành công đoàn triển khai trong sinh hoạt công đoàn;
    - BCH chi đoàn triển khai trong chi đoàn; TPT đội triển khai trong học sinh trong giờ chào cờ và các lần sinh hoạt dưới cờ.
     - Nhân viên kế toán và thư viện phối hợp lập kế hoạch trang bị và quản lý tủ sách pháp luật trong nhà trường.Nguồn kinh phí chi cho công tác tuyên truyền và trang bị được trích từ ngân sách hàng năm.
     - Các tổ chuyên môn phối hợp tổ công đoàn thực hiện việc tuyên truyền vận động thành viên chấp hành tốt các nội dung văn bản đã triển khai.
     - Ban thanh tra nhân dân trường học phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật và nghị quyết hội nghị viên chức hằng năm.
     - Việc chấp hành nội dung “Ngày pháp luật” được xem xét để đánh giá xếp loại thi đua đối với công chức, viên chức hằng năm.
     Trên đây là nội dung kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2015 của Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên.
 
 
 
Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
  - Phòng GD-ĐT Hoà Vang (BC);
  - LĐ, CĐ, CĐTN, TTCM, TPT
  - Lưu: VT.
 
                                                                                                     Trần Minh Nghĩa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Minh Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN

               LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN                  Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, thành lập tháng 7 năm 1999, theo Quyết định số...

Tin tức - Sự kiện

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Thầy/cô mong muốn bồi được bồi dưỡng nội dung gì về chuyên môn trong năm học 2013 - 2014?

PPDH.

Soạn giáo án điện tử.

Công tác chủ nhiệm lớp

Các trò chơi học tập

Tất cả

Góc học sinh