01:22 ICT Thứ năm, 16/07/2020
Admin Email: phavaphu@gmail.com gửi đến Everybody Email: phavaphu@gmail.com lời nhắn: Cảm ơn các bạn đã ghé tham quan website!         

Tin hoạt động

Các liên kết







LIÊN KẾT ĐẾN CÁC
TRANG
TRONG ĐỊA BÀN
XÃ HÒA LIÊN





 

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tin tức nhà trường

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

kẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018

Thứ tư - 20/12/2017 14:49
          UBND HUYỆN HÒA VANG                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Số: 169 /KH-THHL2                                  Hòa Liên, ngày 10 tháng 12 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra, đánh giá cuối học kì I, năm học 2017-2018
 
Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (TT22);
Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang về thực hiện nhiệm vụ năm học và công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh cuối học kì I, năm học 2017-2018;
Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường Tiểu học số 2 Hòa Liên;
Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên xây dựng kế  hoạch kiểm tra định kì cuối học kì I, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì I được thực hiện nghiêm túc, khách quan. Nội dung kiểm tra đảm bảo các nguyên tắc:
- Căn cứ vào chuẩn kiến thức kĩ năng của Chương trình Giáo dục phổ thông (cấp Tiểu học) ban hành kèm theo Quyết định 16/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tránh vượt chương trình và các yêu cầu đã được giảm bớt theo công văn 5842/BGDĐT – VP ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện và đảm bảo tính phân hóa đối tượng. Kiểm tra định kì cuối Học kì I là hoạt động chuyên môn được thực hiện định kì trong quá trình giáo dục, do đó giáo viên không gây áp lực tạo không khí căng thẳng, nặng nề cho học sinh và cha mẹ học sinh, không giao quá nhiều bài tập về nhà cho học sinh. Trên lớp, giáo viên ôn bài cho học sinh đầy đủ nhưng tránh học tủ, học vẹt để hoàn thành tốt nhất bài kiểm tra. Tuyệt đối không chạy theo thành tích để đối phó.
- Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh.
II. THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA
1. Thời gian 
+ Thời gian ôn tập và kiểm tra và hoàn thành chương trình học kì I: Tuần 18 
(Từ ngày 02/01-05/01/2018).
+ Lịch kiểm tra các môn cụ thể (đính kèm)
2. Nội dung đánh giá 
- Căn cứ theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh và theo đúng phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo: 
+ Tường minh, chặt chẽ, khoa học. 
+ Có tính phân hóa cho từng đối tượng học sinh. 
+ Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện.
3. Yêu cầu và Cấu trúc đề kiểm tra
a) Môn kiểm tra: 
- Môn Toán và Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5.
- Môn Tiếng Anh và Tin học lớp 3,4,5.
- Môn Khoa học, Lịch sử & Địa lí lớp 4,5.
b) Nội dung kiểm tra: thể hiện các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng mà học sinh đã được học từ đầu năm học đến thời điểm tuần 18, không giới hạn chương trình kiểm tra.
- Môn Tiếng Việt có 3 nội dung kiểm tra, cụ thể: 
+ Đọc thành tiếng (Bốc thăm, đọc một đoạn, bài theo yêu cầu và trả lời 1-2 câu hỏi về nội dung bài đọc).
Khối 1: 6 điểm
Khối 2,3: 5 điểm
Khối 4,5: 4 điểm
+ Đọc hiểu (Đọc thầm văn bản, trả lời câu hỏi và làm bài tập. Ngữ liệu bài đọc lấy ngoài sách giáo khoa)
Khối 1: 4 điểm
Khối 2,3: 5 điểm
Khối 4,5: 6 điểm
+ Phần viết (chính tả và tập làm văn, khuyến khích ra đề tập làm văn dưới dạng mở để phát huy học sinh). Tỉ lệ điểm giữa là:
Khối 1: Nghe viết 6 điểm và nhìn chép 4 điểm
Khối 2,3: Chính tả 5 điểm và tập làm văn 5 điểm
Khối 4,5: Chính tả 4 điểm và tập làm văn 6 điểm 
c) Yêu cầu về đề kiểm tra:
Đề kiểm tra phải chính xác, khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh, đảm báo bám sát theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng lớp, tỷ lệ kiến thức trong đề được phân bố tương đối như: 
Mức 1: nhận biết, nhắc lại kiến thức, kĩ năng đã học 40%. 
Mức 2: hiểu biết kiến thức, kĩ năng học, trình bày giải thích được kiến thức theo cách hiểu cá nhân 30%.
Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc tương tự trong học tập, cuộc sống 20%.
Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt 10%.
d) Quy trình ra đề kiểm tra:
- Tổ chuyên môn thống nhất ma trận kiến thức cần kiểm tra.
- GV phụ trách môn học ra đề theo yêu cầu.
- Tổ chuyên môn duyệt thống nhất bộ đề  (ma trận đề, đề, đáp án, hướng dẫn chấm, biểu điểm. Đóng tập nộp về HĐKT để duyệt đề và ban hành)
- HĐKT tổ chức duyệt đề và in sao (đảm bảo nguyên tắc mật)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giáo viên:  
- Tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh học sinh để hiểu rõ:  Đánh giá định kì là đánh giá kết quả giáo dục của học sinh sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
- Ra đề kiểm tra, tổ chức ôn tập và đánh giá thường xuyên cuối học kì I đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét.
2. Các Tổ chuyên môn  
- Tổ chức họp tổ thống nhất ma trận kiến thức cần kiểm tra (Chủ yếu trong chương trình học từ tuần 1-18), thực hiện nghiêm túc việc ra đề để đánh giá đúng kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. 
- Tổ chức thực hiện việc đánh giá thường xuyên cuối học kì I đối với các môn học và HĐGD không đánh giá bằng điểm số theo đúng tinh thần thông tư 22/2016 và thông tư 30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học.
3. Phân công coi và chấm bài kiểm tra (đính kèm)
4. Chế độ báo cáo 
Giáo viên gửi bộ đề của cá nhân (ma trận, đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm) về cho tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn chọn ra 2 bộ đề gửi về Ban Giám Hiệu nhà trường trước ngày 18/12/2017 (bằng văn bản và mail theo địa chỉ phanvanhl2@gmail.com) để Chủ tịch HĐKT duyệt và in sao đề cho từng khối.
Sau kiểm tra, tổ chuyên môn gửi thống kê báo cáo kết quả kiểm tra định kì cuối kì I bằng văn bản (kèm theo file gửi qua mail ) về cho HĐKT trước ngày 09/01/2018 ( Đ/c Phan Vân – PHT nhận)
Các tổ tiến hành  họp tổ rút kinh nghiệm việc ra đề kiểm tra, đánh giá, nhận xét theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đồng thời đề ra biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng học tập đối với những học sinh có điểm kiểm tra và năng lực phẩm chất chưa đạt yêu cầu. 
Giáo viên cập nhật đầy đủ, chính xác điểm và nhận xét đánh giá học sinh vào sổ tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng học sinh. Thực hiện đúng hạn các thống kê kết quả kiểm tra định kì cuối học kì I theo mẫu quy định của nhà trường và Phòng Giáo dục - Đào tạo Hòa Vang. 
Trên đây là kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối học kì I, năm học 2017-2018 của Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, đề nghị Tổ trưởng chuyên môn các tổ nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo (theo dõi, chỉ đạo);                                        (đã kí và đóng dấu)
- Các tổ CM (thực hiện);
- Lưu: VT, CM.
                                                                                              Đoàn Thanh Tùng
 
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I,  NĂM HỌC 2017-2018
(Kèm theo kế hoạch sô169/KH-THHL2, ngày 10tháng 12 năm 2017, của Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Hòa Liên)
 
Thời gian Môn Lớp T/gian làm bài
Chiều thứ tư 03/01/2018
Tin học (lý thuyết) 3,4,5 30 phút 14h00 – 14h30
Lịch sử và Địa lí 4,5 35 phút 14h45 – 15h20
Chiều thứ năm 04/01/2018
Tiếng Anh (đọc - viết) 3,4,5 35 phút 14h00 – 14h35
Tiếng Anh (nghe) 10 phút 14h50 - 15h00
Khoa học 4,5 35 phút 15h40 – 16h15
Sáng thứ sáu 05/01/2018
Tiếng Việt (đọc hiểu) 1 20 phút 7h45 – 8h05
2,3,4,5 30 phút 7h45 – 8h15
Tiếng Việt (phần viết) 1 35 phút 8h30 – 9h05
2,3 40 phút 8h30 – 9h10
4,5 45 phút 8h30 – 9h15 
Toán 1 35 phút 9h45 – 10h20
2,3,4,5 40 phút 9h45 – 10h25
* Ghi chú: 
+ Môn Tin học phần kiểm tra thực hành giáo viên bố trí vào trong các tiết dạy chính khóa ở tuần 17&18 sao cho mỗi học sinh thực hành trên một một máy.
+ Môn Tiếng Anh phần nghe, giáo viên tiến hành kiểm tra vào các tiết học của tuần 17&18.
+ Môn Tiếng Việt (phần đọc) giáo viên bố trí vào trong các tiết dạy chính khóa ở tuần 18  theo phân phối chương trình môn Tiếng Việt.
 
BẢNG PHÂN CÔNG COI VÀ CHẤM BÀI KIỂM TRA
 
1. Môn Tin học (Lý thuyết) (Lớp 3,4,5) – Ngày 03/01/2018 (Chiều thứ tư)
TT Họ và tên Giáo viên coi kiểm tra Lớp Ghi chú
1 Huỳnh Thị Khê 3/1
2 Nguyễn Thị Tú Uyên 3/2
3 Ngô Văn Bình 3/3
4 Nguyễn Thị Châu Sa 3/4
5 Trương Thị Thu Vân 3/5
6 Phan Thị Thanh Phương 4/1
7 Hồ Thị Lý 4/2
8 Bùi Thị Thùy Trang 4/3
9 Nguyễn Thị Kim Khánh 5/1
10 Huỳnh Thị Thanh Thảo 5/2
11 Ngô Thị Trúc Loan 5/3
12 Nguyễn Thị Kim Thu 5/4
 
3. Môn Lịch sử và Địa lý (lớp 4,5) – Ngày 03/01/2018 (Chiều thứ tư)
 
TT Họ và tên Giáo viên coi kiểm tra Lớp Ghi chú
1 Phan Thị Thanh Phương 4/1
2 Hồ Thị Lý 4/2
3 Lê Thị Bích Trâm 4/3
4 Nguyễn Thị Kim Khánh 5/1
5 Nguyễn Thị Ngọc Châu 5/2
6 Bùi Thị Thùy Trang 5/3
7 Nguyễn Thị Kim Thu 5/4
 
4. Môn Tiếng Anh (Lớp 3,4,5) – Ngày 04/01/2018 (Chiều thứ năm)
 
TT Họ và tên Giáo viên coi kiểm tra Lớp Ghi chú
1 Lê Thị Bích Trâm 3/1
2 Võ Thị Diệu 3/2
3 Nguyễn Tịnh 3/3
4 Bùi Thị Thùy Trang 3/4
5 Trương Thị Thu Vân 3/5
6 Phan Thị Thanh Phương 4/1
7 Huỳnh Thị Thanh Thảo 4/2
8 Võ Thị Kim Thanh 4/3
9 Nguyễn Thị Kim Khánh 5/1
10 Ngô Văn Bình 5/2
11 Bùi Năm 5/3
12 Nguyễn Thị Kim Thu 5/4
 
5. Môn Khoa học (lớp 4,5) – Ngày 04/01/2018 (Chiều thứ năm)
 
TT Họ và tên Giáo viên coi kiểm tra Lớp Ghi chú
1 Phan Thị Thanh Phương 4/1
2 Lê Thị Bích Trâm 4/2
3 Võ Thị Kim Thanh 4/3
4 Nguyễn Thị Kim Khánh 5/1
5 Huỳnh Thị Thanh Thảo 5/2
6 Trần Nguyên 5/3
7 Nguyễn Thị Kim Thu 5/4
 
6. Môn Toán và Tiếng Việt ( Lớp 1,2,3,4,5) – Ngày 05/01/2018 (Sáng thứ sáu)
GVCN các lớp coi và chấm bài kiểm tra theo lớp chủ nhiệm./.
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phan Thị Thanh Vân

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA LIÊN

               LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN                  Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, thành lập tháng 7 năm 1999, theo Quyết định số...

Tin tức - Sự kiện

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Trường Tiểu học Số 2 Hòa Liên được thành lập vào năm nào?

Năm 1997

Năm 1998

Năm 1999

Năm 2000

Góc học sinh